Algemene voorwaarden Daantjes Taarten

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Daantjes Taarten KvK nummer:66857759.
1.2 Door een bestelling te doen via het contactformulier gaat u een overeenkomst aan met Daantjes Taarten en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Daantjes Taarten heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 4. Alle goederen blijven eigendom van Daantjes Taarten tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden

Artikel 2 bestellen/reserveren

2.1 Bestellingen/reserveringen kunnen via de de website door het zenden van een e-mail bij contact worden geplaatst. Al mijn prijzen zijn inclusief BTW. Een bestelling dient minimaal 3 weken voor de geplande datum worden aangevraagd daarna kan Daantjes Taarten niet garanderen of de datum vrij is. Voor Bruidstaarten dient de bestelling minimaal 4 maanden voor de geplande datum te worden aangevraagd, daarna kunnen we niet garanderen of de datum vrij is. Taarten dienen afgehaald te worden in Purmerend, uitgezonderd van bruidstaarten afhaaltijd is vanaf 10.00 uur s’morgens, mits in overleg een andere tijd. Taarten kunnen bezorgd worden in overleg met afgesproken bezorgkosten.

Artikel 3 Bestellingen annuleren

3.1 Annuleren door opdrachtgever: Taarten kunnen tot 14 werk dagen van te voren schriftelijk of via email kosteloos geannuleerd worden tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Na de 14 werk dagen wordt er 50% in rekening gebracht voor gemaakte kosten. 7 dagen voor de bestellingsdatum wordt het gehele bedrag berekend .Bij bruidstaarten kunt u 2 maanden voor de datum kosteloos annuleren. Daarna wordt er 50% kosten berekend en 14 dagen voor de datum wordt het gehele bedrag berekend.
3.2 Annuleren door Daantjes Taarten bij ziekte, familie omstandigheden, brand of andere overmacht wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd wanneer Daantjes Taarten de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijk ik of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien u vooruit heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld. Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met Daantjes Taarten overschrijden.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief  BTW tenzij anders vermeld.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulp materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Daantjes taarten gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten verrekend zullen worden
4.3 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4.4 Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen te annuleren
4.5 Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling

Bij goedkeuring van de offerte zal 50% van het overeen gekomen zal het bedrag binnen 3 dagen op de rekening van Daantjes Taarten moeten staan. De bestelling staat pas vast als de 50% is betaald binnen de 3 dagen,is dit niet het geval dan kan Daantjes Taarten een andere bestelling aannemen. Het gehele bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de bestelde datum op de rekening van Daantjes Taarten te staan met uitzondering van bruidstaarten. Bij bruidstaarten dient het gehele bedrag 28 dagen voor de bestelde datum op de rekening van Daantjes Taarten te staan.

Artikel 6 Vervoer

Het zelf vervoeren van de (bruids)taarten is op eigen risico. De taarten worden vervoersklaar verpakt, echter dient de taart plat vervoerd te worden, bijvoorbeeld op de grond tussen de stoelen of in de kofferbak (houdt hierbij rekening met de hoogte van de taart). Vervoer nooit een taart op schoot, het kans dat de taart gaat schuiven of kantelen is groot! Tevens dient er zeer rustig gereden te worden helemaal over drempels en door bochten. De taart wordt bij afhalen altijd getoond, indien de taart hierna niet aankomt zoals Daantjes Taarten deze heeft afgeleverd, hetzij door het verkeerd vervoeren, kan Daantjes Taarten niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Daantjes Taarten sluit pertinent uit elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
7.2 Daantjes taarten is nimmer verplicht tot vergoeding aan bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht

8.1 Alle geschillen uit een overeenkomst terzake het door Daantjes taarten geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende zullen berecht worden door een bevoegde rechter.
8.2 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen

Artikel 10 Privacy

10.1 Daantjes taarten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ik garandeer dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die ik u vraag wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal ik uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ik verkoop uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Daantjes taarten verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.